Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

USZCZUPLENIE UPRAWNIEŃ SOCJALNYCH

Przy okazji nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm. na mocy art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, MEN dokonał weryfikacji uprawnień socjalnych nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach, które obowiązywały od niespełna 36 lat. Resort edukacji doszedł do przekonania, że niektóre z nich utraciły swój pierwotny cel lub zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli, co zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu ustawy uchwalonej 27 października 2017 r. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały regulacje KN dotyczące prawa do:

  • lokalu mieszkalnego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art. 54 ust. 1 i 2 KN);
  • dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, a którego wysokość była uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i mogła być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony (w praktyce dodatki zazwyczaj nie przekraczały kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie); dodatek ten przysługiwał także w razie zbiegu z uprawnieniem do dodatku przysługującego na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (art. 54 ust. 3 i 6 KN);
  • zajmowania mieszkania po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przez nauczyciela, które przysługiwało także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe (art. 54 ust. 4 KN);
  • otrzymania do osobistego użytkowania przez nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi (i jego rodziny) działki gruntu szkolnego o powierzchni nie większej niż 0,25 ha, przydzielanej przez organ prowadzący, a którą nauczyciel mógł również użytkować po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 56 i art. 60 KN);
  • mieszkania w budynkach szkolnych i przedszkolnych oraz użytkowanych przez szkoły i przedszkola, które mogły być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach, zaś nauczyciele mogli również użytkować je po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 57 i art. 60 KN).

Dodatkowo z dniem 1 września 2018 r. zostaną także uchylone przepisy art. 61 KN o zasiłku na zagospodarowanie. Jedynie – obok możliwości korzystania z ZFŚS – zgodnie z art. 54 ust. 5 KN, nadal nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek socjalny (tzw. wiejski) w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

SKUTKI UCHYLENIA REGULACJI O DODATKU MIESZKANIOWYM

Zmiana pragmatyki służbowej, która nie przewiduje już możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, niestety skutkuje utratą prawa do dodatku socjalnego od dnia 1 stycznia 2018 r., który w bieżącym roku nie powinien już być wypłacany nauczycielom zatrudnionym w samorządowych jednostkach oświatowych. Wniosek taki wypływa z analizy przepisu przejściowego, który jest zawarty w art. 135 UoFZO. Stanowi on jedynie, że nauczyciel oraz nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 KN w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały jemu przyznane. W konsekwencji od początku 2018 r. nauczyciel (a także nauczyciel będący emerytem, rencistą lub pobierający świadczenie kompensacyjne) zachował prawo do lokalu mieszkalnego, działki gruntu szkolnego (przedszkolnego) lub mieszkania w budynkach szkolnych (przedszkolnych) i użytkowanych przez szkoły lub przedszkola (otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r.) do końca okresu, na jaki zostały jemu przyznane. Jednocześnie ani art. 135 UoFZO, ani żadna inna regulacja przejściowa tej ustawy, nie stanowi o zachowaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. W jej braku, skoro został uchylony art. 54 ust. 3 KN, który przed nowelizacją KN stanowił podstawę wypłaty dodatku mieszkaniowego, obecnie nie obowiązuje żadna regulacja, która gwarantowałaby nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców prawo do dodatku.

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

Takiego uprawnienia nauczyciele niestety nie zachowali również na podstawie przepisów prawa miejscowego, czyli uchwały organów prowadzących, a konkretnie rad gmin i powiatów (art. 91d pkt 1 KN w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r.), które określiły wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostało uchylone również upoważnienie do wydania ww. uchwały, które zawierał wcześniej art. 54 ust. 7 KN. W związku z tym niektóre organy prowadzące stanęły przed dylematem, w jaki sposób powinny postąpić z uchwałami podjętymi najpóźniej w 2017 r., które dotyczyły m.in. dodatku mieszkaniowego. Regulacje prawne nie określają sposobu postępowania jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji uchylenia delegacji ustawowej, upoważniającej do wydania aktu prawa miejscowego. Przepis § 32 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) stanowi, że jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt prawa miejscowego, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu prawa miejscowego, przyjmuje się, że taki akt prawa miejscowego traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu. W związku z tym na skutek uchylenia art. 54 ust. 7 KN od dnia 1 stycznia 2018 r. z mocy prawa przestały obowiązywać uchwały organów prowadzących, które regulowały wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Z tego stwierdzenia płynie dalszy wniosek, że organy prowadzące nie mają ani uprawnienia, ani tym bardziej obowiązku dokonywania jakichkolwiek czynności wobec takich uchwał, które podjęły najpóźniej w 2017 r., a w szczególności nie powinny podejmować kolejnych uchwał o uchyleniu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie o art. 54 ust. 7 KN. Mianowicie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie podkreśliła w uchwale Kolegium RIO w Krakowie z dnia 25 marca 2015 r. (KI-411/99/15, http://www.bip.krakow. rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=4392&bar_ id=4596), że do uchylenia uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, która straciła moc na skutek zmiany przepisów ustawowych, jednostka samorządu terytorialnego musiałaby mieć upoważnienie ustawowe. W razie braku takiego upoważnienia ustawowego działanie JST należałoby uznać za sprzeczne z prawem, co z kolei powinno skutkować wszczęciem postępowania w sprawie nieważności uchwały. Tymczasem regulacje UoFZO nie zawierają delegacji ustawowej dla organu prowadzącego do uchylenia uchwały podjętej na podstawie o art. 54 ust. 7 KN. Z tego względu, aby nie narażać się na możliwość prowadzenia postępowania w sprawie nieważności aktu prawa miejscowego, nie powinny być podejmowane uchwały uchylające lokalne regulacje określające wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

SPOSÓB POINFORMOWANIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH O ZMIANIE REGULACJI

Zmiana ustawy KN wywołuje skutek bezpośrednio wobec nauczycieli, i to od dnia 1 stycznia 2018 r., bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Nawet jeśli dodatek mieszkaniowy został wymieniony jako uprawnienie przysługujące pracownikowi pedagogicznemu w treści umowy o pracę, aktu mianowania lub w angażu określającym warunki finansowe zatrudnienia, nie ma potrzeby ani nawet podstaw do dokonania wypowiedzenia zmieniającego, zawarcia porozumienia zmieniającego lub podpisania aneksu do umowy, o których mowa odpowiednio w art. 42 i art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108. Natomiast zgodnie z art. 29 § 32 k.p., który jest stosowany do pracowników pedagogicznych poprzez odesłanie z art. 91c ust. 1 KN pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, zaś obowiązek taki dotyczy warunków wymienionych w art. 29 § 3 pkt 1–4 k.p. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Wprawdzie wśród tych informacji nie są wprost wymienione dodatki socjalne, które nie stanowią składników wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ust. 1 pkt 4 KN), jednak z uwagi na liczne wątpliwości pracowników pedagogicznych co do tego, czy zachowali prawo do dodatku mieszkaniowego, który pobierali do grudnia 2017 r., analogicznie można zastosować powyższy sposób poinformowania nauczycieli o uchyleniu art. 54 ust. 3, 6 i 7 KN – nauczycielowi pismo doręczyłby dyrektor na podstawie art. 7 ust. 1 KN, a dyrektorowi będącemu nauczycielem – organ prowadzący, za który działa odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo starosta, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Ewentualnie również skutki nowelizacji KN mogą zostać przekazane nauczycielom w sposób przyjęty do dokonywania ogłoszeń w danej placówce albo wyjaśniane indywidualnie przez dyrektora lub upoważnionego pracownika kadr w odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.