Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Ewaluacja – wymagania: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych jest przedmiotem ewaluacji zewnętrznej w tym roku szkolnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1611) obowiązuje od 1 września 2017 r. Zgodnie z charakterystyką wymagania dzieci w przedszkolu powinny czuć się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej mają być oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci powinny także wiedzieć, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Głównym zadaniem przedszkola w zakresie respektowania norm społecznych i kształtowania postaw jest podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Działania te mają prowadzić do kształtowania się postawy odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie. Oczywiście podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne powinny być monitorowane, a ich skuteczność oceniana, a w razie potrzeby działania te należy modyfikować.

Dokonując ewaluacji tego wymagania, w pierwszej kolejności powinniśmy odnieść się do sprawdzenia, czy założone cele zostały zrealizowane.

Przykładowe cele ewaluacji wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”:

 • Zbadanie stanu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci w przedszkolu.
 • Pozyskanie wiedzy o tym, czy relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Stan wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań.
 • Zbadanie sposobów kształtowania odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.
 • Pozyskanie informacji o prowadzonych działaniach wychowawczych oraz profilaktycznych i ich wpływie na eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci.
 • Ocena działalności wychowawczej i profilaktycznej przedszkola.
 • Modyfikacja działań wychowawczych i profilaktycznych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

Gdy formułowany był plan ewaluacji, zapewne zostały określone pytania badawcze, na które teraz powinniśmy poszukać odpowiedzi.

Przykładowe pytania badawcze wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”:

 • Co wskazuje na to, że dzieci mają zapewnione warunki pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz że czują się w przedszkolu bezpiecznie?
 • Jaka grupa dzieci wie, jakich zachowań się od nich oczekuje?
 • Jak wielu nauczycieli umożliwia dzieciom podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności?
 • Czy reakcje nauczycieli i podejmowane przez nich działania są adekwatne do występujących sytuacji?
 • Czy pozostali pracownicy przedszkola są włączani w eliminowanie niepożądanych zachowań dzieci i wzmacnianie zachowań pożądanych?
 • W jakim zakresie monitorowanie działań wychowawczych i profilaktycznych pozwala ocenić ich skuteczność?
 • Czy zaistniała potrzeba modyfikowania działań wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb?
 • Jakie modyfikacje działań wprowadzono na podstawie wniosków z prowadzonych analiz?
 • Jakie działania podejmuje się w przedszkolu, aby włączyć rodziców do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych?

Pomocne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania badawcze powinny być pytania kluczowe – szczegółowe. Pytania kluczowe powinny się odnosić do ukierunkowania działań dyrektora na konkretne sytuacje, poprzez które poszuka odpowiedzi na pytania o to, jak jest w praktyce (co?, kto?, gdzie?, kiedy?, jak?).

Przykłady pytań kluczowych wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

 • Jak nauczyciele reagują na niepożądane zachowania dzieci?
 • Jak nauczyciele wzmacniają pożądane zachowania dzieci?
 • Jak reagują na zachowania niepożądane dzieci pozostali pracownicy przedszkola? Co robią, aby wzmacniać zachowania pożądane lub zminimalizować zachowania niepożądane?
 • W jaki sposób dyrektor monitoruje działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli oraz pozostałych pracowników w celu oceny ich skuteczności?
 • Kiedy określa się wnioski z monitorowania działań wychowawczych i profilaktycznych?
 • Jak nauczyciele włączają rodziców do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych?

Ewaluacja to proces służący wzrostowi jakości pracy w danym obszarze. W przypadku tego wymagania najistotniejsze jest bezpieczeństwo dzieci w wymiarze fizycznym i psychicznym, kształtowanie postawy odpowiedzialności za działania własne i podejmowane w grupie, kształtowanie samodzielności w podejmowaniu właściwych decyzji w odróżnianiu – ogólnie mówiąc – dobra od zła. Warto wiedzieć, do czego się dąży i sprecyzować kryteria sukcesu.

Przykładowe kryteria sukcesu wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”:

 • Przedszkole zapewnia pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.
 • Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola dbają o relacje oparte na szacunku i zaufaniu w stosunku do dzieci, rodziców i siebie nawzajem.
 • Baza przedszkola jest bezpieczna.
 • Dzieci mają warunki do bezpiecznej, swobodnej zabawy.
 • Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych, a ich potrzeba bezpieczeństwa jest w pełni zaspokajana.
 • Nauczyciele dysponują kompetencjami pozwalającymi zapewnić pełne bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci dla ich zdrowego rozwoju.

W planie ewaluacji określiliśmy metody, za pomocą których będziemy pozyskiwać informacje o realizacji wymagania. Z uwagi na charakterystykę wymagania najbardziej odpowiednią metodą będzie oczywiście obserwacja, zarówno zachowań dzieci, jak i czynności wykonywanych przez nauczycieli i pozostałych pracowników. Można wykorzystać również następujące metody pozyskania informacji:

 • analiza dokumentów, yy ankiety dla nauczycieli,
 • wywiad grupowy z nauczycielami,
 • wywiad z dyrektorem przedszkola,
 • sprawozdania zespołów zadaniowych,
 • sprawozdania koordynatorów kółek zainteresowań,
 • sprawozdania prowadzących zajęcia dodatkowe.

Ważnym źródłem pozyskania informacji będzie dokumentacja gromadzona w przedszkolu.

Przykładowe źródła informacji o realizacji wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” to:

 • dokumentacja przedszkola: protokoły RP, dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze obserwacji dzieci, plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo- -wychowawczej, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dokumenty dotyczące współpracy z rodzicami.

Bardzo ważny w każdej ewaluacji jest etap podsumowania, gdy dokonuje się określenia rezultatów ewaluacji i wniosków do dalszej pracy.

Przykładowe wnioski z przebiegu ewaluacji wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”:

 • Dzieci mają zapewnione warunki pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz czują się w przedszkolu bezpiecznie. Świadczą o tym wyniki obserwacji zachowań dzieci oraz wypowiedzi rodziców.
 • Nauczyciele przekazują dzieciom i rodzicom wiedzę o obowiązujących w przedszkolu zasadach zachowań, stosując sposoby pracy adekwatne do wieku dzieci (np. graficzny kodeks przedszkolaka, przykłady właściwego postępowania bohaterów literackich, tablica motywacji, inne).
 • Nauczyciele stosują zasadę nieograniczonego dostępu dzieci do zabawek z jednoczesnym czuwaniem nad przestrzeganiem zasad poprawnej zabawy i organizacji dziennego czasu pracy grupy.
 • Nauczyciele uczą dzieci odpowiedzialności za podejmowane decyzje, stosując motywujące zasady nagradzania i bezpieczne konsekwencje wyciszania zachowań niepożądanych (graficzna tablica motywacji, krzesełko do myślenia, zadośćuczynienie, przeproszenie, inne).
 • Większość dzieci stosuje zasady bezpiecznej zabawy. W przedszkolu nie zdarzył się żaden poważny wypadek. Okresowo przypomina się wszystkim pracownikom obowiązujące procedury bezpieczeństwa, a w przypadku zaistnienia mniej poważnych zdarzeń (otarcia, guzy) sporządza się notatkę na piśmie z określeniem i wdrożeniem wniosków mających zapobiegać tym zdarzeniom w przyszłości.
 • W przedszkolu dba się o właściwe relacje pomiędzy pracownikami, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Pracownicy przedszkola mają wdrożone zasady rozwiązywania konfliktów. Wiedzą i stosują metodę natychmiastowego reagowania w sytuacji trudnej, poszukiwania optymalnych rozwiązań (kompromis, nieukrywanie problemów, konfrontacja, inne).
 • Dyrektor systematycznie monitoruje działania wychowawcze poprzez obserwację pracy nauczycieli, obserwację zachowań dzieci, rozmowy z pracownikami i rodzicami, co pozwala na natychmiastową ocenę i wdrażanie ewentualnych działań naprawczych.
 • W efekcie oceny działań wychowawczych i profilaktycznych określa się wnioski, które skutkują realizacją szeregu przedsięwzięć (akcje charytatywne, prozdrowotne, programy własne i obce, projekty, w tym również wobec dzieci z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Rodzice są włączani w działania wychowawcze i profilaktyczne, jednak ciągle poszukuje się skutecznych metod aktywizacji rodziców w tym działaniu.

Opisując realizację ewaluacji, warto zawsze odnieść się do sukcesów, jakie udało się osiągnąć. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w obu wymiarach – fizycznym i psychicznym – można osiągnąć wiele sukcesów. Będzie nim np. brak wypadków, na co może się składać wiele czynników: od posiadania bezpiecznego, sprawnego wyposażenia po wzmożenie uwagi opiekunów na bawiących się dzieciach. Sukcesem będzie także przestrzeganie wszelkich procedur, które będą nie tylko „na papierze”, ale przede wszystkim „w praktyce”.

O sukcesie przedszkola w danym działaniu może bowiem świadczyć nie tylko posiadanie rzeczy materialnych – bardzo ważne jest wypracowanie pewnych zachowań ludzkich gwarantujących dzieciom pełne bezpieczeństwo. Sukcesem będzie więc również życzliwe odnoszenie się wszystkich pracowników do dzieci, rodziców i do siebie nawzajem. Poczucie zaufania buduje atmosferę sprzyjającą nie tylko bezpieczeństwu dzieci, ale też komfortowi pracy, co zapewne będzie skutkowało zaangażowaniem i kreatywnością, czyli postawami i kompetencjami pracowników bardzo pożądanymi w realizacji tego wymagania. Ktoś może powiedzieć: „Cóż to za sukces? Przecież to powinno być standardem w naszej pracy!”. W obecnych czasach jednak wcale nie jest łatwo tak zorganizować zespół ludzi, aby uzyskać bezpieczne warunki rozwoju dzieci, pracy, stworzyć miejsce, w którym rodzice zostawią swoje dzieci bez obaw.

Tworzenie klimatu sprzyjającego kształtowaniu postaw i respektowaniu norm społecznych jest procesem dynamicznym i wymaga od dyrektora nieustannego czuwania nad prawidłowym jego przebiegiem. Tutaj nie ma nic na stałe – nie wystarczą opracowane procedury (choć i to jest niezmiernie ważne). Przede wszystkim trzeba systematycznie sprawdzać, w jakim stopniu są one przez wszystkich respektowane. Ewaluacja tego wymagania powinna być ważna nie tylko wtedy, kiedy jest przedmiotem ewaluacji zewnętrznej, bo sukces w zbudowaniu środowiska sprzyjającego bezpieczeństwu dzieci, rodziców i pracowników jest warunkiem istnienia każdej placówki.

PRZYKŁADY SUKCESÓW PRZEDSZKOLA (MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH)

Sukcesy przedszkola (np. przedszkole uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich na dostosowanie miejsc dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych). Udało się:

 • dostosować plac zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (poprawa bezpieczeństwa);
 • zakupić sprzęt do zajęć multimedialnych (magiczny dywan, tablica interaktywna, interaktywne stoliczki, programy komputerowe);
 • zorganizować Salę Doświadczania Świata;
 • podnieść kompetencje nauczycieli poprzez doskonalenie zawodowe (metoda terapii behawioralnej, metody biofeedback, skuteczna komunikacja interpersonalna);
 • podnieść satysfakcję nauczycieli i pracowników przedszkola poprzez stworzenie możliwości korzystania ze sprzętów z nowoczesnym specjalistycznym oprogramowaniem;
 • zdobyć zaufanie rodziców poprzez zadbanie o doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt oraz podniesienie kompetencji kadry; yy stworzyć dla dzieci magiczne, bezpieczne miejsce, które zachęca je do aktywności.

Podsumowując ewaluację tego wymagania, warto odnieść się także do napotkanych trudności. Jak już wspominałam, uzyskanie stanu, w którym relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej będą oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, jest bardzo ważne, ale też trudne. Różne problemy, mniejsze, większe, ważne czy mniej ważne, pojawiają się codziennie. Jeśli dyrektorowi uda się osiągnąć taki poziom kompetencji kadry, który będzie pozwalał na bieżące, wspólne rozwiązywanie problemów, wówczas praca będzie przebiegała w miarę harmonijnie i spokojnie. Należy więc o to dbać, z jednej strony szkoląc kadrę i nieustannie przypominając procedury bezpieczeństwa, a z drugiej – zabiegać o środki na poprawę warunków, na bezpieczne, atrakcyjne nie tylko dla dzieci wyposażenie przedszkola. Trzeba też obserwować, czyli prowadzić podstawowe czynności związane z nadzorem pedagogicznym nad tym, jak przebiega realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych, jak eliminowane są zagrożenia i wzmacniane właściwe zachowania, w jaki sposób kształtowane są postawy odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie. Ważna jest również ocena bezpieczeństwa, określenie i wdrożenie wniosków oraz podjęcie działań gwarantujących bezpieczne warunki rozwoju dzieci, a także bezpieczne warunki pracy.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.