Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma,

które pomaga dyrektorom w
codziennej pracy i śledzeniu
zmian prawnych

Niepubliczne przedszkola a inne formy wychowania przedszkolnego

Autor: Wiesława Mądrowska

Osoby prywatne lub instytucje, czyli fundacje czy stowarzyszenia, mogą prowadzić niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego. Czym różnią się te rodzaje działalności? W jakim kierunku idą zmiany?

W poniższej tabeli porównano i przedstawiono istotne różnice między poszczególnymi niepublicznymi formami organizacji wychowania przedszkolnego.

Wyszczególnienie różnic

Przedszkole

Inna forma wychowania przedszkolnego

Wiek dzieci, które mogą zostać przyjęte do placówki

3-6 lat

Uwaga: w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko dwuipółletnie, a także starsze niż sześć lat, nie dłużej jednak niż do 10 roku życia, jeżeli dziecko urodziło się przed końcem danego roku szkolnego (chodzi o dzieci niepełnosprawne)

3-5 lat

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć

5 godzin

3 godziny

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć

25 godzin

w grupie liczącej 3-15 dzieci – 12 godzin,
w grupie liczącej 16-19 dzieci – 16 godzin,
w grupie liczącej 20-25 dzieci – 20 godzin

Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki

Niepubliczne przedszkole działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. Statut, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, powinien określać:
1) nazwę, cel i zadania placówki;
2) osobę prowadzącą przedszkole;
3) organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
4) organizację przedszkola;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz wychowanków przedszkola, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
7) zasady przyjmowania wychowanków do przedszkola.
Inne formy wychowania przedszkolnego.

Punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego mogą być tworzone na podstawie art. 14a ust. 1a oraz ust. 5-6a ustawy. Zasady ich tworzenia określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693). Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego, ustalona przez osobę prowadzącą, powinna określać w szczególności:
1) nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania punktu lub zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
3) dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie lub zespole, w tym wymiar godzin zajęć, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w przypadku zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;
4) warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie lub zespole;
5) prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym:
a) warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo,
b)przypadki, w których osoba prowadząca może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu;
6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
8) warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
9) terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;
10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych:
a) ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
b) z zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
c) z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d) z przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e) ze współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

Ministerstwo posługuje się poniższym arkuszem monitorowania, który jest dostępny tylko dla placówek zalogowanych w SEO (wyznaczonych do monitorowania). Warto, aby każdy dyrektor miał możliwość zapoznania się tym arkuszem, chociażby po to, aby sprawdzić, czy należycie wywiązuje się obowiązków, jakie w tym względzie stawia ministerstwo.

Aby zobaczyć pełną wersję artykułu

Zamów prenumerate
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.